Savage Cabbage Update log

v0.0.3 - yayeet

v0.0.2 - no u

v0.0.1 - Start development